Ondernemingsgegevens

SHEETAH
Ambachtenstraat 1
8680 KOEKELARE
info@sheetah.com
T 051.45.10.69
F 051.74.75.30
KBO: 0429.255.385
BTW BE0429.255.385

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van de SHEETAH, www.dakplaten.be, een naamloze vennootschap met maatschappelijke vennootschapszetel te 8680 KOEKELARE, Ambachtenstraat 1, BTW BE BE0429.255.385, KBO 0429.255.385 (hierna de Onderneming genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van de Onderneming moet de Klant deze verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Onderneming aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle in de webshop vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.  Alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten die de Klant moet betalen worden op de website vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Onderneming niet. De Onderneming is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Onderneming is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Onderneming. De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure/aankoopprocedure verloopt als volgt:

 • www.dakplaten.be bezoeken;
 • keuzen maken van de gewenste dakplaat, opties (lengte, anti condens (indien mogelijk), kleur) en het aantal gewenste stuks;
 • in de winkelwagen worden aanbevolen accessoires en producten aangeduid die bij het gekozen profiel passen;
 • bij het afrekenen heeft de klant keuze tussen levering aan huis, of afhaling aan magazijn;
 • betaalmogelijkheden: Maestro/bancontact, VISA en MASTERCARD vanaf aankoop van EUR 500,00
 • Er wordt doorverwezen naar een betaalmodule van KBC en Indigo en de klant handelt daar de betaling verder af;
 • Bij goedkeuring van de betaling krijgt de klant een automatisch orderbevestiging via mail;
 • Als de goederen klaar zijn voor verzending neemt een van de werknemers telefonisch contact op of ontvangt de klant een e-mail.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

 • via kredietkaart (Visa & Mastercard vanaf EUR 500,00- )
 • via bankkaart

De Onderneming is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 • Bij het afrekenen heeft de klant keuze tussen levering aan huis, of afhaling aan magazijn.
 • Na de goedkeuring van de betaling krijgt de klant een automatisch orderbevestiging via mail van de geplaatste bestelling.
 • Indien de keuze voor levering aan huis werd aangevinkt wordt hiervoor een standaard meerprijs aangerekend van EUR 95,00 incl. BTW voor alle postcodes in België en EUR 95,00 incl. BTW voor alle postcodes in Nederland.
 • Indien de klant ‘afhaling aan magazijn’ heeft aangevinkt, zal deze op de orderbevestiging de openingsuren en contactgegevens terugvinden van ons magazijn. De klant wordt bij afhandeling van zijn bestelling opnieuw op de hoogte gebracht dat de goederen kunnen worden afgehaald.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

De levering gebeurt door SHEETAH

Een werknemer zal de dag voorafgaand aan de verzending de klant telefonisch inlichten of via mail over de status van verzending.

Standaard vaste kosten/meerprijs voor leveringen in België: EUR 95,00 incl. BTW per bestelling

Standaard vaste kosten/meerprijs voor leveringen in Nederland: EUR 95,00 incl. BTW per bestelling

Indien de zending het maximum transporteerbaar gewicht overschrijdt kan de onderneming een beroep doen op een externe transporteur.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de bestelde goederen door de Onderneming binnen de 5 werkdagen na bestelling geleverd in BE en binnen de 10 werkdagen in NL.

 • De levering wordt verricht telkens door 1 of 2 personen naargelang de transporteur en totaalgewicht van de zending, aan de voordeur geleverd van het opgegeven leveringsadres.
 • De langste zijde van een pakket is maximaal 300cm en de breedste zijde maximaal 125cm.
 • De voordeur dient zich op straatniveau te bevinden.
 • De plaats van levering moet vrij toegankelijk zijn, met een doorgang zonder obstakels en deze moet toegankelijk zijn met behulp van transport hulpmiddelen ( steekkar, pompkar, enz… ).
 • Het moet mogelijk zijn de bestelde items te bezorgen in de originele verpakking.

Vertraging in de levering kan echter geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling door de Klant noch tot een schadevergoeding.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de Onderneming.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Onderneming was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Onderneming.  De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Onderneming te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de Onderneming. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de Onderneming via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website [www.dakplaten.be], waarop een retourpagina is voorzien. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Onderneming heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de Onderneming.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant. Indien de klant ervoor opteert dat de goederen terug worden opgehaald door de Onderneming wordt een kostprijs van maximum € 175 aangerekend aan de klant, kostprijs die op voorhand moet worden betaald door de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Onderneming zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal de Onderneming alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat de Onderneming op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. De Onderneming mag echter wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door de Onderneming geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. De Onderneming betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (artikel 1649bis BW ev.) heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de  klantendienst van de Onderneming en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan de Onderneming.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant de Onderneming zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden niet vermoed dat zij behept waren met deze gebrek het tijdstip van levering, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van de Onderneming is bereikbaar op het telefoonnummer +32 51 45 10 69, via e-mail op info@dakplaten.be of per post op het volgende adres Ambachtenstraat 1 – 8680 KOEKELARE. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de Onderneming beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 125 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt de Onderneming zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen onder zich te houden in afwachting van betaling (retentierecht).

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, SHEETAH, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden, namelijk de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan SHEETAH, ambachtenstraat 1- 8680 Koekelare BE, info@dakplaten.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot SHEETAH, ambachtenstraat 1- 8680 Koekelare BE, info@dakplaten.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden, met uitzondering van uw adresgegevens voor de levering bij gebruik van een andere externe transporteur bij grote bestellingen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de Onderneming heeft dus geen toegang tot uw paswoord. De Onderneming houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@dakplaten.be of +32 51 45 10 69

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U vindt de beschrijving van de Cookies die wij gebruiken op https://dakplaten.be/privacybeleid/.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.  Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door de Onderneming om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt op de bestelling op voorwaarde dat deze expliciet worden aanvaard door de Onderneming.  Wijziging van onderhavige algemene voorwaarden is maar mogelijk mits een akkoord tussen de Klant en de Onderneming.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijs van het bestaan van de overeenkomst en in de inhoud ervan kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing.

De rechtbanken van de vennootschapszetel van de Onderneming zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen daar de plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan, de plaats is waar de Onderneming met de klant heeft gecontracteerd namelijk te KOEKELARE.

De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).